มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการในพระองค์  
โครงการพัฒนาดอยตุง
กลับไปหน้าแรก.
โครงการพัฒนาดอยตุง
เกี่ยวกับโครงการ
ข่าวกิจกรรม
วีดิทัศน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 

ความเป็นมาของโครงการ
           อันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ให้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มีบทบาทในเรื่องการตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยกล้วยไม้ที่พระตำหนักดอยตุง โดยเฉพาะบริเวณส่วนพระองค์เพื่อเพิ่มความสวยงามให้สมกับเป็นที่ประทับของพระองค์ท่าน
 
          โดยให้มีสายพันธ์กล้วยไม้แปลกใหม่สวยงามตลอดเวลาทุกฤดูกาล อันเป็นการสร้างงานถวายในพื้นที่ทรงงาน เพื่อเทอดพระเกียรติและสนองเบื้องยุคลบาท
 
           สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐบาลที่ได้ถวายงานแด่สมเด็จย่าด้วยดีเสมอมาจึงมีมติจัดตั้งโครงการจัดระบบนิเวศวิทยาและตกแต่งบริเวณที่ประทับพระตำหนักดอยตุง ขึ้น
 
           เพื่อสนับสนุนงานของพระตำหนักดอยตุงให้บรรลุผลตามเป้าหมายอีกทางหนึ่ง อันจะก่อประโยชน์ต่อพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จักได้มีความหลากหลายของสายพันธ์ของกล้วยไม้ การปลูก การบำรุง ตลอดจนการออกแบบจัดภูมิทัศน์ที่แปลกใหม่ สวยงามตลอดเวลา
 
           เป็นจุดสนใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมโครงการฯอันเป็นการกระจายรายได้มาสู่ราษฎรในพื้นที่โครงการอีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจัดหารวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ติดดอกพร้อมกับนำขึ้นประดับตกแต่งบริเวณด้านหน้าพระตำหนักดอยตุงให้สวยงามตลอดปี
 2. เพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยกล้วยไม้ให้แปลกใหม่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 3. เพื่อการแนะนำ อบรม และสาธิตการตกแต่งภูมิทัศน์ ต่อเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ของพระตำหนักดอยตุง
 4. เพื่อจัดหารวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตบริเวณพื้นที่พระตำหนักดอยตุง
 5. เพื่อการศึกษาวิจัยถึงเทคนิคการเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ์ของกล้วยไม้แต่ละชนิด ตลอดจนพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
 6. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 7. เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างอาชีพทางด้านการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
 
ดาวน์โหลด
เป้าหมายการดำเนินงาน
 1. ดำเนินการรวบรวมและจัดหาพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสมเพื่อใช้ประดับตกแต่งบริเวณด้านหน้าพระตำหนักดอยตุงให้สวยงามตลอดปี จำนวน ปีละ 2,000 ต้น
 2. ดำเนินการรวบรวมและจัดหาพันธุ์กล้วยไม้ไทย กล้วยไม้ที่หายากนำมาเพาะขยายพันธุ์ ปลูกเลี้ยงให้เจริญเติบโตแล้วนำกลับคืนสู่ธรรมชาติบริเวณโดยรอบพระตำหนักดอยตุงปีละ 2,000 ต้น
 3. ดำเนินการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการศึกษาวิจัย รวมถึงการเพาะขยายพันธุ์ เพื่อจัดจำหน่ายให้ครบวงจรต่อไป
 4. จัดหาอัตรากำลังเพื่อมาปฎิบัติงานประจำโครงการฯ ดอยตุง จำนวน 2 อัตรา 4.1 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานเกษตร 1 อัตรา 4.2 ลูกจ้าง จ้างเหมา ตำแหน่งคนงานเกษตร 1 อัตรา
 
ดาวน์โหลด
ลักษณะการดำเนินงาน
 1. จัดหารวบรวมพันธุ์กล้วยไม้และพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยวิธีการ จัดซื้อ ขอรับการสนับสนุน จากหน่วยงานต่างๆและการขยายพันธุ์ แล้วนำมาปลูกเลี้ยง บำรุงดูแลรักษา ในโรงเรือนให้เจริญเติบโต
 2. จัดเตรียมกล้วยไม้ติดดอก นำขึ้นประดับตกแต่งบริเวณด้านหน้าพระตำหนักดอยตุง โดยสับเปลียนหมุนเวียนทุกเดือนให้สวยงามตลอดปี โดยมีคณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการ
 3. จัดเตรียมพันธุ์กล้วยไม้ไทย พร้อมกับนำขึ้นปลูกบริเวณโดยรอบพระตำหนักดอยตุง เพื่อคืนกล้วยไม้ไทยสู่สภาพธรรมชาติ ในช่วงต้นฤดูฝนของทุกปี (พฤษภาคม - สิงหาคม)
 
ดาวน์โหลด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. สามารถตกแต่งภูมิทัศน์ของพระตำหนักดอยตุงด้วยกล้วยไม้ให้สวยงามตลอดเวลา สมกับเป็นที่ประทับของพระองค์ท่านฯ
 2. สามารถอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้ไทยให้อยู่คู่กับพระตำหนักดอยตุงในสภาพธรรมชาติ
 3. สามารถเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านกล้วยไม้ไทยแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
 4. สามารถเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางด้านกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งเป็นตัวอย่างในการสร้างอาชีพแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 5. สามารถสร้างรายได้จากการจัดจำหน่ายกล้วยไม้และพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับของโครงการฯ
 
ดาวน์โหลด
หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 2. คณะผลิตกรรมการเกษตร
 3. โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
 5. มูลนิธิกล้วยไม้ไทย